Fundusze Europejskie – to już 18 lat!

1 maja br. minęło 18 lat członkostwa Polski w UE. Unia to przede wszystkim wspólny system wartości, ale nie możemy zapominać o wymiernych korzyściach finansowych z członkostwa. W ciągu 18 lat do Wielkopolski trafiły miliardy złotych na różne inwestycje i przedsięwzięcia. Tylko w ramach programów regionalnych będących w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego trafiło około 16,5 mld złotych. Do tej kwoty należy doliczyć ponad 30 mld zł, środków unijnych z programów operacyjnych sektorowych (głównie krajowych).

Niemal każdego dnia korzystamy z inwestycji, które powstały przy wsparciu Funduszy Europejskich – nowych dróg, chodników, odrestaurowanych zabytków czy odnowionych dworców. Unijne dotacje to także lepiej wyposażone szkoły i centra badawcze, wyremontowane przedszkola czy zrewitalizowane miasta i miasteczka, a także przedsięwzięcia wspierające społeczny i zawodowy rozwój mieszkańców. To nowoczesne autobusy i tramwaje. Ale także wsparcie dla osób, które chcą podnieść kompetencje, założyć firmę. Dotacje dla naukowców i przedsiębiorstw. Ta lista jest oczywiście znacznie dłuższa.

Zobacz przykłady najciekawszych projektów w Wielkopolsce na naszej stronie.

Wsparcie z europejskiego mechanizmu REACT- EU

Wielkopolska otrzymała dodatkowe środki unijne, na działania związane z odbudową gospodarczo – społeczną po pandemii. Pochodzą one z instrumentu  REACT-EU (będącego częścią NextGenerationEU), który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności. Środki te przeznaczone są na dotacje dla placówek służby zdrowia, tzn. na szpitale wojewódzkie, powiatowe i kliniczne oraz dla jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Z pomocy korzystają również przedsiębiorstwa dotknięte skutkami COVID-19, która obejmuje działalność inwestycyjną i kapitał obrotowy. Wsparcie dotyczy również zielonej odbudowy gospodarki - poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania lokalnego potencjału odnawialnych źródeł energii.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Atak zbrojny Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, który rozpoczął się 24 lutego 2022 r. spowodował ogromny napływ osób uciekających przed wojną do Polski. W ramach finiszującego już Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) wygospodarowaliśmy środki, które będą mogły pomóc uchodźcom przebywającym w naszym regionie. Obejmie ona m.in.: integrację i aktywizację społeczno-zawodową, usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usługi opiekuńcze i asystenckie, mieszkania chronione/wspomagane, edukację.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 to nowa nazwa programu regionalnego, która zastąpi WRPO 2014-2020. Wielkopolska jest jednym z najszybciej rozwijających się polskich regionów. To spowodowało, że zostaliśmy zakwalifikowani do regionów przejściowych (zamożniejszych), czyli takich, które osiągnęły 75% PKB na mieszkańca średniej unijnej. Choć to nieznaczne przekroczenie (raptem 1 punkt), ale oznacza zmniejszenie alokacji unijnej dla regionu. Będziemy mieli do dyspozycji w sumie 2,136 mld euro (w perspektywie 2014+ było to ok. 2,45 mld euro). Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny Plus (1,74 mld euro) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (396 mln euro), który będzie dedykowany Wielkopolsce Wschodniej.

Na pierwszym miejscu stawiane są kwestie Europejskiego Zielonego Ładu. Horyzontalnie traktowany jest aspekt ekologii. Mówi się o gospodarce zielonej, modernizacji infrastruktury komunalnej, bioróżnorodności, przede wszystkim z myślą o poprawie aspektów środowiskowych w regionie. Kwestie środowiska mają szczególne znaczenie w gospodarce o obiegu zamkniętym, gospodarce o ograniczonym zużyciu zasobów, w której liczy się ekoprojektowanie (a więc włączenie ekologii w produkcję zanim zostanie uruchomiona linia produkcyjna). Niezwykle istotna dla Wielkopolski jest retencja, w szczególności retencja naturalna. Równie ważnym obszarem będzie gospodarka, z podkreśleniem roli innowacyjności, cyfryzacji, w tym robotyzacji i automatyzacji. Kontynuowane będzie wzmacnianie edukacji i szkolnictwa dostosowanego do wyzwań gospodarki i potrzeb rynku pracy, dotyczy to zwłaszcza szkolnictwa zawodowego.

Kolejnym ważnym tematem jest cyfryzacja usług publicznych, poczynając od opieki zdrowotnej, przez edukację, a kończąc na administracji w samorządach (zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową). Nie zapomina się w programie o ludziach najsłabszych (seniorach, osobach z niepełnosprawnościami) i włączeniu społecznym (zgodnie z Europejskim filarem praw socjalnych).

Ponadto podkreśla się znaczenie dobrej jakości usług w środowiskach lokalnych (deinstytucjonalizacja). Istotną rolę w integracji społecznej odgrywają projekty z obszaru kultury i rewitalizacji.

Zapoznaj się z programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Dowiedz się więcej – wejdź na stronę WRPOlub skontaktuj się z jednym z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Chcę być na bieżąco: Newsletter

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa

Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.