Regulamin Biegu „zaBIEGaj o FUNdusze”

Organizowanego w dniu 18 września 2022 r. w Poznaniu na dystansach 5.400 m oraz 10.800 m.

1. Cel imprezy:

Celem imprezy jest poinformowanie mieszkańców o możliwościach uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich, w tym z WRPO 2014-2020, efektach wdrażania WRPO 2014-2020, i przedstawienie Funduszy Europejskich w przyjazny i ciekawy sposób. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Wykonawca: Maratończyk Maciej Łucyk ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań

2. Termin i miejsce:

·         Impreza odbędzie się w dniu 18 września 2022 r. (niedziela) w Poznaniu

·         Miejsce: tor regatowy Jeziora Maltańskiego

·         Dystans: 5.400  m, 10.800 m

·         Początek imprezy przewidziany jest na godzinę 10:00

·         Biegi ze wspólnego startu rozpoczną się o godzinie 11:00

·         O godzinie 14:00 planowane jest zakończenie imprezy

3. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

·         Ustalony został limit 500 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy poprzez stronę internetową. W momencie zgłoszenia się 500 uczestników na bieg, lista zostaje zamknięta.

·         W przypadku rezygnacji uczestnictwa z biegu, osoba zapisana zobowiązana jest zgłosić do organizatora biegu swoją rezygnację, nie później niż na 3 dni przed planowaną imprezą.

·         Udział w biegu, jest dozwolony dla wszystkich, którzy ukończyli nie później niż w dniu trwania imprezy 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

·         Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegów tj. 18 września 2022 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i datą urodzenia. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz
z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

      Każda osoba zgłoszona na bieg, bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.

·         Zgłoszenia dokonywane są droga elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.bieg.wielkopolskie.pl. Zgłoszenia elektroniczne dokonywane są do północy dnia 11 września 2022 r. lub do wyczerpania limitu.

        Numery startowe oraz pakiety startowe, wydawane będą w Biurze zawodów, po osobistym okazaniu dokumentu tożsamości przez uczestnika biegu lub upoważnienia dla osoby trzeciej odbierającej pakiet startowy wraz z jego podpisem, osoba po okazaniu upoważnienia winna legitymować się również swoim dowodem osobistym.

        W przypadku jeśli limit uczestników 500 zostanie wyczerpany, zapisy zostaną zamknięte z momentem osiągnięcia limitu. W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisania na bieg (nawet w przypadku jeśli limit nie zostanie wykorzystany).

·         Każda osoba zgłoszona zwolniona jest z wnoszenia opłaty startowej.

4. Pomiar czasu:

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym. Prosimy nie zginać numerów startowych oraz nie przebijać numerów agrafką paska z chipem. Osoby które dokonają powyższego zostaną zdyskwalifikowane.

5. Biuro Zawodów

Biuro zawodów mieści się na terenie torów regatowych Jeziora Maltańskiego i jest czynne:

17 września 2022 w godzinach 17:00 – 20:00

18 września 2022 w godzinach 8:00 – 10:30

Biuro zawodów w dniu biegu po godzinie 10:30 zostaje zamknięte

6. Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz klasyfikacja wiekowa na dystansach 5.400 m i 10.800 m w niżej wymienionych grupach:

A.   Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet, miejsca 1-3.

B.   Każda z osób biorąca udział w biegu, mieszcząca się w limicie czasowym wynoszącym dla dystansu 5400m - 60 minut, 10800m – 90 minut, otrzymuje medal oraz pakiet finishera.

1)    Klasyfikacja generalna 5400m kobiety i mężczyźni.

·         Za zajęcie 1 miejsca nagroda rzeczowa o wartości ok. 500 zł

·         Za zajęcie 2 miejsca nagroda rzeczowa o wartości ok. 400 zł

·         Za zajęcie 3 miejsca nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł 

      Za zajęcie 18 miejsca (1 K, 1 M) nagroda rzeczowa o wartości ok. 200 zł

2)  Klasyfikacja generalna 10800m kobiety i mężczyźni.

·         Za zajęcie 1 miejsca nagroda rzeczowa o wartości ok. 600 zł

·         Za zajęcie 2 miejsca nagroda rzeczowa o wartości ok. 500 zł

·         Za zajęcie 3 miejsca nagroda rzeczowa o wartości ok. 400 zł

5) Za zajęcia 18 miejsca (1 K, 1 M) nagroda rzeczowa o wartości ok. 250 zł

6) Pracownicy Wykonawcy jak i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu są wyłączeni z możliwości otrzymania nagród przewidzianych dla zwycięzców biegów i uczestników konkursów.

7) Klasyfikacja generalna i wiekowa biegu odbywa się na podstawie czasu brutto (liczony od momentu strzału startera).

Nagrody można odebrać w dniu imprezy podczas ceremonii dekoracji zwycięzców lub w ciągu maksymalnie 30 dni po imprezie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań po tym terminie ulegają przedawnieniu.

7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) uczestnictwa w imprezie pt. „zaBIEGaj o FUNdusze” oraz rozliczenia nagród,

b) archiwizacji,

c)zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, audytu
i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych, kontroli organów zewnętrznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy:

a) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w zakresie przetwarzania wizerunku.

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczone od roku następnego w którym zakończono bieg, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

6) Udział w biegu jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych przez zawodnika jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie pt. „zaBIEGaj o FUNdusze”.

7) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to
z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.

8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

11) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.

12) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

13) Państwa dane osobowe będą ujawniane:

a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych,

b)podmiotom dokonującym badań i kontroli na zlecenie UMWW
w związku z realizacją Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

c) po zarejestrowaniu zgłoszenia dane zawodnika zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej www.bieg.wielkopolskie.plwww.maratonczykpomiarczasu.pl.

14) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

15) Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

  8.   Postanowienia końcowe:

1) Oprócz biegu w czasie trwania imprezy będzie dostępna dla wszystkich uczestników bezpłatna strefa konsultacji w której pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu będą informować odwiedzających o możliwości uzyskania dofinansowań z Funduszy Europejskich.

2) Nieopodal strefy konsultacji będą przeprowadzane konkursy z nagrodami z wiedzy o Funduszach Europejskich. Zorganizowane zostaną 3 konkursy, każdy zawierający po 3 pytania. Osoby które wygrają konkurs otrzymają gadżety o wartości 100 zł, do wygrania będą maksymalnie 3 gadżety w każdym konkursie.

3) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4) Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie trasy biegu, nie dopuszcza się skracania trasy biegu oraz wybieganie poza zaznaczony obszar, uczestnik który dopuści się złamania niniejszego zostanie zdyskwalifikowany.

5) Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w budynku tzw. hangarach.

6) Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w specjalnie oznaczone worki, przekazane w pakietach startowych. W przypadku zgubienia numeru startowego przez Uczestnika, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

7) Wykonawca zapewni opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnię, natryski, toalety.

8) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

9) Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Uczestnicy rejestrując się do biegu przyjmują do wiadomości, że udział w biegu „zaBIEGaj o FUNdusze” wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenia wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i start o charakterze majątkowym.

10) Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem OC. Wykonawca nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu „zaBiEGaj o FUNdusze.” Natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.

11) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, lokalizacji biegu jak również całkowitego odwołania imprezy.

12) Protesty rozstrzyga przedstawiciel Wykonawcy-Koordynator Imprezy. Protesty będą przyjmowane w czasie 48 godzin od momentu zakończenia imprezy biegowej.

14) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Koordynator imprezy, Maciej Łucyk tel. +48 791 808 392

Mail: kontakt@bieg.wielkopolskie.pl

Zgoda rodzica opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

Zgoda na odebranie pakietu startowego przez osobę trzeciąProjekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa

Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.